Mua đồ

huyhau6a2

huyhau6a2 đang có dự định mua \(n\) món đồ tại \(n\) cửa hàng khác nhau. Cửa hàng thứ \(i\) ở tọa độ \((x_i, y_i)\). huyhau6a2 đã dự định mua \(n\) món đồ và xếp thứ tự mua đồ theo \(1\) vòng tròn. Cụ thể huyhau6a2 sẽ chọn \(1\) cửa hàng để mua trước, sau đó cứ theo thứ tự vòng tròn mà mua ở những cửa hàng tiếp theo.

 • VD: xét \(n=5\) và nếu huyhau6a2 mua ở cửa hàng 4 trước thì ta sẽ có thứ tự mua: \((4, 5, 1, 2, 3)\); nếu mua ở cửa hàng 2 trước thì ta sẽ có thứ tự mua: \((2, 3, 4, 5, 1)\).

Hãy giúp huyhau6a2 chọn số hiệu của cửa hàng cần mua trước sao cho độ dài đường đi cần phải đi là ít nhất, và độ dài ngắn nhất đó là bao nhiêu?

Input

 • Dòng 1 gồm duy nhất 1 số \(n(n\le 10^5)\)
 • \(n\) dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số chỉ tọa độ của cửa hàng thứ \(i(|x_i|, |y_i|\le 10^9)\).

Output

 • Xuất ra 2 dòng, dòng thứ nhất xuất ra số hiệu của cửa hàng cần mua trước, dòng thứ hai xuất ra độ dài của đường đi ngắn nhất, kết quả dòng 2 phải xuất kết quả sau khi làm tròn \(6\) chữ số thập phân.

Example

Test 1

Input
3
2 2
3 3
1 1
Output
3
2.828427
...More

[Python_Training] Mảng con kì diệu

jumptozero
 • Cho mảng \(A\) gồm \(n\) số nguyên dương.

 • Một mảng con (gồm những phần tử liên tiếp) của mảng \(A\) gọi là "kì diệu" nếu mỗi số nguyên trong đoạn con đó xuất hiện đúng \(3\) lần.

Yêu cầu: Đếm số lượng mảng con "kì diệu" có trong \(A\).

Input

 • Dòng thứ nhất chứa số nguyên \(n(1\le n\le 5.10^5)\)

 • Dòng thứ hai chứa \(n\) số nguyên \(a_1,a_2,...,a_n\) với \(1\le a_i\le n\text{ } \forall i=\overline{1,n}\)

Output

 • In ra đáp án cần tìm.

Example

Test 1

Input
8
1 2 3 3 3 2 2 1
Output
2
Note

Giải thích: Các đoạn con "kì diệu" đó là: \([3,3,3],[2,3,3,3,2,2]\)

...More

POWER3

Small

Cho số nguyên không âm \(N\). Hãy kiểm tra xem có tồn tại số nguyên không âm \(x\) sao cho \(x^3=N\) hay không?

Input

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương \(T\) tương ứng với số lượng bộ test.
 • \(T\) dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên không âm \(N\).

Output

 • In ra \(T\) dòng, nếu tồn tại số nguyên không âm \(x\) sao cho \(x^3=N\), in ra \(YES\), ngược lại in ra \(NO\).

Constraints

 • \(1 \leq T \leq 1000\).

Scoring

Subtask \(1\) (\(50\%\) số điểm): \(0 \leq N<10^9\).
Subtask \(2\) (\(50\%\) số điểm): \(0 \leq N<10^{18}\).

Example

Test 1

Input
5 
2 
8 
4
27
1000 
Output
NO
YES
NO
YES
YES
Note
 • Với \(N=8\), ta có \(2 * 3=8\).
 • Với \(N=27\), ta có \(3 * 3=27\).
 • Với \(N=1000\), ta có \(10 * 3=1000\).
 • Với \(N=2\) hoặc \(N=4\), không tồn tại số nguyên \(x\) thỏa mãn điều kiện đề bài.
...More

Alphabet

trannhutri , sonprao2211

Thỏ thích làm các bài tập về xử lý chuỗi. Thỏ định nghĩa rằng một chuỗi được gọi là tốt
là một chuỗi mà tất cả các kí tự \(alphabet\) trong đó đều là kí tự hoa hoặc là kí tự thường

Ví dụ :

 • ABCDEF là một chuỗi tốt

 • xyabx@# là một chuỗi tốt

 • Xy3z5A là một chuỗi xấu

Trong khi đọc tài liệu, Thỏ cảm thấy có rất nhiều chuỗi xấu xuất hiện và Thỏ muốn chuyển tất cả
các chuỗi xấu này thành chuỗi tốt với số lượng thao tác là ít nhất có thể.

Trong một thao tác, Thỏ chỉ có thể thay đổi MỘT kí tự trong xâu S thành một kí tự bất kì nào đó.

Bạn hãy giúp Thỏ tìm số lượng thao tác nhỏ nhất có thể để chuyển chuỗi xấu thành chuỗi tốt nhé.

Input

 • Dòng đầu tiên là số \(T\) số lượng test case \((1 \leq T \leq 10)\).

 • \(T\) dòng tiếp theo , mỗi dòng chứa một xâu \(S\) là chuỗi cần phải chuyển \((1 \leq Len(S) \leq 100)\).

Output

 • Tương ứng với mỗi chuỗi \(S\), in ra số lượng thao tác để chuyển chuỗi \(S\) thành chuỗi tốt, nếu trong chuỗi
  không có kí tự alphabet nào, in ra Invalid Input.

Example

Test 1

Input
3
abcEfg
!@6#2
123A
Output
1
Invalid Input  
0
...More