Đoán Xem

View as PDF

Points: 200 Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Trong kỳ thi thành phố vừa rồi, vì K đã không làm được bài nào cả nên anh đâm ra rãnh trong lúc thi. Trong khoảng thời gian rãnh rỗi đó K bỗng nghĩ ra một bài toán mới khá thú vị để thách đố giám thị coi thi.

Input

 • Cho số nguyên \(t(t \leq 100)\), \(t\) dòng sau đó nhập số nguyên \(n(2 \leq n \leq 10^9)\).

Output

 • Với mỗi số \(n\) hãy in ra một dòng gồm 2 số nguyên dương \(a\)\(b\) sao cho: \(LCM(a,b)+GCD(a,b) = n\)

Constraints

 • Subtask \(1\) (\(50\%\) số điểm): \(n \leq 10^3\).
 • Subtask \(3\) (\(50\%\) số điểm): \(n \leq 10^6\).

Example

Test 1

Input
2
2 14 
Output
1 1 
6 4
Note
 • Ở test đầu tiên vì \(LCM(1,1) + GCD(1,1) = 1 + 1 = 2\).
 • Ở test thứ 2 vì \(LCM(6,4) + GCD(6,4) = 12 + 2 = 14\).

Comments


 • 1
  minhkhoidepzai    6:42 p.m. 29 nov, 2021

  ez problems =))


  • 1
   Yucy    7:50 p.m. 12 jul, 2020

   bài này hình như là 1 bài A bên codeforces