Trọng lượng

View as PDFAuthor:
Problem type
Points: 800 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho ba vật có trọng lượng nguyên dương. Tổng trọng lượng của vật thứ nhất và vật thứ hai là \(x\), của vật thứ hai và vật thứ ba là \(y\), của vật thứ ba và vật thứ nhất là \(z\). Hãy tìm trọng lượng của ba vật đã cho.

Input

 • Một dòng duy nhất chứa ba số nguyên \(x\), \(y\)\(z\).

Output

 • Một dòng duy nhất chứa ba số nguyên là trọng lượng của ba vật đã cho.

Constraints

 • \(2 \leq x, y, z \leq 10 ^ 9\).

Scoring

 • Subtask #1 (\(50\%\) số điểm): \(x = y = z\).
 • Subtask #2 (\(50\%\) số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Example

Sample input 1

2 2 2

Sample output 1

1 1 1

Sample input 2

3 5 4

Sample output 2

1 2 3

Note

Ở ví dụ thứ nhất, \(1 + 1 = 2\), \(1 + 1 = 2\)\(1 + 1 = 2\).

Ở ví dụ thứ hai, \(1 + 2 = 3\), \(2 + 3 = 5\)\(3 + 1 = 4\).


Comments


 • 1
  nguyenducpho2004    6:16 a.m. 2 apr, 2024

  Bạn ơi đây là cách giải toán học:
  Gọi số thứ 1;2;3 lần lượt là: a;b;c
  Ta có:
  a+b=x;b+c=y;a+c=z
  => x+y+z=2(a+b+c)
  => a+b+c=?
  =>a=
  =>b=
  =>c=
  bạn tự code nhé


  • 0
   TIT_manh    11:52 a.m. 12 feb, 2024
   Hint
   • Gọi a,b,c lần lượt là trọng lượng của 3 vật, ta có công thức:
    a = (x + z - y) / 2
    b = (x + y - z) / 2
    c = (y + z - x) / 2

   • 0
    tk22NguyenHongPhuc    6:07 p.m. 29 nov, 2023

    ai do help minh bai nai voi