KNTT10 - Trang 107 - Vận dụng 1

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập từ bàn phím số tự nhiên \(n\) và in ra kết quả:

\(S = 1 + \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{n}\)

Input

  • Số tự nhiên \(n\).

Output

  • Tổng \(S\).

Example

Test 1

Input
4
Output
2.083333333

Comments

There are no comments at the moment.